LTA COP 2019

Purpose This Code of Practice (COP) outlines the requirements of the Parking Places (Provision of Parking Places and parking Lots) Rules (“the Rules”) for provision of parking places and lots. It also cites examples of good practices in the industry. Diagrams, sketches and photographs are used to illustrate some of the parking requirements and practices….

DECREE 15/2021/NĐ-CP

DECREE 15/2021/NĐ-CP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi,…

LAW 40/2019/QH14

LAW 40/2019/QH14

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Kiến trúc. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ…

TCVN 4319:2012

TCVN 4319:2012

Preface TCVN 4319:2012 supersedes TCVN 4319:1986. TCVN 4319:2012 was changed from TCXDVN 276:2003 according to the provisions of Clause 1, Article 69 of the Law on Standards and Technical Regulations and Point b) Clause 1 Article 7 of the Government’s Decree 127/2007/ND-CP dated 1 August, 2007 detailing the implementation of a number of articles of…

TCVN 4319:2012

TCVN 4319:2012

Lời nói đầu TCVN 4319:2012 thay thế TCVN 4319:1986. TCVN 4319:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 276:2003 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành…

LAW 31/2024/QH15

LAW 31/2024/QH15

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  Quốc hội ban hành Luật Đất đai. CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu…

QCVN 10:2014/BXD

QCVN 10:2014/BXD

Preface QCVN 10:2014/BXD is drafted by Vietnam Institute of Architecture, submitted by Department of Technology and Environment for approval, appraised by the Ministry of Science and Technology and promulgated together with the Circular No. 21/2014/TT-BXD dated December 29, 2014 of the Minister of Construction. QCVN 10:2014/BXD replaces QCXDVN 01:2002 promulgated together with the Decision No….

QCVN 10:2014/BXD

QCVN 10:2014/BXD

Lời nói đầu QCVN 10:2014/BXD do Viện Kiến trúc Quốc gia biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. QCVN…

QCVN 04:2021/BXD

QCVN 04:2021/BXD

Preface QCVN 04:2021/BXD is prepared by the Institute for Building Science and Technology, approved by the Department of Science Technology and Environment, appraised by the Ministry of Science and Technology and issued by the Ministry of Construction together with Circular No. 03/2021/TT-BXD dated May 19, 2021 of the Ministry of Construction. 1. GENERAL PROVISIONS 1.1…

QCXDVN 05:2008/BXD

QCXDVN 05:2008/BXD

Foreword QCVN 05: 2008/BXD is compiled by the Vietnam Institute for Building Science and Technology and submitted for approval by the Department of Science and Technology under the Decision No. 09/2008/QD-BXD June 6, 2008 of the Minister Construction. Chapter 1: GENERAL REGULATION 1.1. Scope of application This code specifies the technical requirements (minimum or maximum)…