DISPATCH 1245/BXD-KHCN

DISPATCH 1245/BXD-KHCN

To: People’s Committees of central-affiliated cities and provinces Recently, the Ministry of Construction has received opinions from various administrative divisions and companies requesting guidelines for criteria for architectural planning criteria applied to high-rise apartment buildings. The Ministry of Construction hereby provides some guidelines: 1. Regarding the implementation of TVXDVN 323:2004: For the purpose of reviewing…

DISPATCH 1245/BXD-KHCN

DISPATCH 1245/BXD-KHCN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã nhận được một số ý kiến từ các địa phương và doanh nghiệp về việc đề nghị hướng dẫn chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc áp dụng cho công trình nhà ở cao tầng, Bộ…