TCVN 4319:2012

PUBLIC BUILDINGS – BASIC RULES FOR DESIGN

TEST

QCVN 10:2014/BXD

NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON CONSTRUCTION FOR DISABLED ACCESS TO BUILDINGS AND FACILITIES

TEST

QCVN 10:2014/BXD

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẢM BẢO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG

TEST

QCVN 04:2021/BXD

NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON APARTMENT BUILDINGS

TEST

QCXDVN 05:2008/BXD

DWELLINGS AND PUBLIC BUILDINGS – LIFE SAFETY AND HEALTH

TEST

QCXDVN 05:2008/BXD

NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – AN TOÀN SINH MẠNG VÀ SỨC KHOẺ

TEST

QCVN 04:2021/BXD

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ CHUNG CƯ

TEST

QCVN 03:2022/BXD

NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON CLASSIFICATIONS OF BUILDINGS AND STRUCTURES FOR DESIGN

TEST

QCVN 03:2022/BXD

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

TEST

1:2023 QCVN 06:2022/BXD

NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON FIRE SAFETY OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS

TEST