DISPATCH 1245/BXD-KHCN

DISPATCH 1245/BXD-KHCN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã nhận được một số ý kiến từ các địa phương và doanh nghiệp về việc đề nghị hướng dẫn chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc áp dụng cho công trình nhà ở cao tầng, Bộ…

DECREE 15/2021/NĐ-CP

DECREE 15/2021/NĐ-CP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi,…

LAW 40/2019/QH14

LAW 40/2019/QH14

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Kiến trúc. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ…

TCVN 4319:2012

TCVN 4319:2012

Lời nói đầu TCVN 4319:2012 thay thế TCVN 4319:1986. TCVN 4319:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 276:2003 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành…

LAW 31/2024/QH15

LAW 31/2024/QH15

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  Quốc hội ban hành Luật Đất đai. CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu…

QCVN 10:2014/BXD

QCVN 10:2014/BXD

Lời nói đầu QCVN 10:2014/BXD do Viện Kiến trúc Quốc gia biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. QCVN…

QCXDVN 05:2008/BXD

QCXDVN 05:2008/BXD

LỜI NÓI ĐẦU QCVN 05 : 2008/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số: 09/2008/QĐ-BXD ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. CHƯƠNG 1: QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi áp dụng…

QCVN 04:2021/BXD

QCVN 04:2021/BXD

Lời nói đầu QCVN 04:2021/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây…

QCVN 03:2022/BXD

QCVN 03:2022/BXD

Lời nói đầu QCVN 03:2022/BXD thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. QCVN 03:2022/BXD do Viện Khoa học…

1:2023 QCVN 06:2022/BXD

1:2023 QCVN 06:2022/BXD

Lời nói đầu Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD chỉ bao gồm nội dung sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 06:2022/BXD. Các nội dung không được nêu tại Sửa đổi 1 này thì tiếp tục áp dụng QCVN 06:2022/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30 tháng 11 năm…